De elektronische webwinkel van SHTIEL, maatschappelijke zetel te Londerzeel (België), Ursene 38 1840 Londerzeel, BTW BE 0766260903, www.shtiel.be biedt haar klanten de mogelijkheid om meubelen, design, kunst, kunst,maatwerk en decoratie artikelen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het meubel, design, kunst, maatwerk en decoratie assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij www.shtiel.be. SHTIEL
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Via de site www.shtiel.be kunnen overeenkomsten alleen in het Nederlands gesloten worden.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoer- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn binnen de door ons afgelijnde zones, hier te raadplegen. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst jonas@shtiel.be (zie artikel 14).
SHTIEL is wat de juistheid, staat van actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelen verbintenis. SHTIEL is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door SHTIEL.
SHTIEL is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het SHTIEL assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van SHTIEL.
De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide leveradres, tenzij de klant verkiest zijn bestelling in het verkooppunt te komen ophalen.
Producten worden in principe geleverd door een koerierdienst of door eigen vervoerdienst. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. De leveringstermijnen, te goeder trouw doorgegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot toekenning van een schadevergoeding.
In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.
Bij leveringstermijn wordt rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. De vermelde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via krediet kaart (Masterkaart/VISA)
• via Bancontact/Mister Cash ( alleen in België)
• via overschrijving: hierbij dient de betaling vooraf uitgevoerd te worden. De bestelling kan pas verzonden worden als de betaling ontvangen is.
• Betaling in de winkel

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde artikelen het exclusieve eigendom van SHTIEL tot op het moment van de volledige betaling door de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het moment dat deze (of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SHTIEL te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SHTIEL beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 190 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt SHTIEL het recht om bij een niet (volledig) betaalde factuur de betreffende artikelen terug te nemen.

De koper wordt verzocht de verkoper zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van het bestaan van het gebrek in het geleverde goed. Onverminderd de schadebeperkingsplicht van de koper uit art 8, moet in het kader van de wettelijke garantie deze melding gebeuren binnen de 2 maand vanaf de datum van de ontdekking van het gebrek. Betreft dit een zichtbaar gebrek en is de wet Consumentenkoop niet van toepassing, dan moet dit gebeuren binnen de 5 dagen vanaf de datum waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. In elk geval wordt de koper verzocht om onverwijld enig gebrek in het geleverde goed schriftelijk te melden aan de verkoper. Indien de meldingstermijn is verlopen is de koper vervallen in zijn rechten.
Bij beschadiging van de verpakking bij levering door Bpost of andere bezorging post bedrijven dient de klant de bestelling te weigeren. Indien de klant het pakket toch in ontvangst heeft genomen, wordt hij verzocht schriftelijk melding te maken van de beschadiging door dit te noteren op het document dat hij aangeboden krijgt om te tekenen voor ontvangst. Indien de producten niet beschadigd zijn, is er verder geen probleem. Indien de inhoud van het pakket wel beschadigd is, moet de klant dit melden aan SHTIEL waarna wij een schadeclaim indienen bij Bpost de betreffende levering firma’s. Wij vergoeden de schade of voorzien een vervang artikel, ten laatste wanneer wij met Bpost, betreffende levering firma’s tot een akkoord zijn gekomen betreffende de schadeclaim. De klant dient hiervoor wel de verpakking en de producten terug aan SHTIEL te bezorgen.

8.1. Rechtsmiddelen koper

Indien de geleverde zaak niet conform is met de overeenkomst, heeft de koper de keuze om, in volgorde, ofwel de herstelling, ofwel de vervanging van het goed te vorderen, ofwel een passende vermindering van de prijs, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De koper heeft evenwel geen recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging indien dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. De genoegdoening wordt geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening, onredelijk zijn gelet op: de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben, de ernst van het gebrek aan overeenstemming, de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper. Bij een door de koper gevorderde prijsvermindering en ontbinding mag door de verkoper een gebruiksvergoeding worden gevraagd, rekening te houdende met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan. De koper heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

8.2. Verval rechtsmiddelen koper

Verhaalmiddelen van de koper vervallen door eigen fout van de koper, o.a. indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg, of het negeren van de juiste reinigings procedures (die vermeld zijn op de site) voor de geleverde meubelen, alsook wanneer de meubelen niet worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming.

8.3. Schadebeperkingsplicht

De koper heeft een schadebeperkingsplicht. Dit impliceert dat er rekening moet gehouden worden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Indien de schade is verergerd door het gebruik van de koper, mag de rechter de keuzemogelijkheid die de consument normaliter heeft, inperken en een passende prijsvermindering toekennen.
De koper kan enkel een vordering instellen tegen de eindverkoper. Wanneer de eindverkoper jegens de koper aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming, kan hij tegen de producent of tegen iedere contractuele tussenpersoon in de eigendomsoverdracht van het consumptiegoed, verhaal doen op grond van contractuele aansprakelijkheid waartoe deze producent of deze tussenpersoon met betrekking tot het goed is gehouden zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden.

a. Wettelijke garantie van twee jaar (enkel voor consumenten)

De Wet van1 september 2004 is enkel van toepassing bij een niet-professionele koper. Voor professionele kopers en voor alles wat niet in voornoemde wet wordt geregeld, is het gemeen recht van toepassing. In gevallen van de toepasselijkheid van genoemde Wet verzekert de verkoper dat de geleverde meubelen in overeenstemming zijn met de bestelling en de overeenkomst. SHTIEL garandeert dat de meubelen overeenstemmen met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen, met de publicitaire aankondigingen en met andere documenten die door de verkoper worden verspreid, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper is niet gebonden door bedoelde publiekelijk gedane mededelingen indien hij bewijst dat de bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn. Hij is ook niet gebonden indien hij aantoont dat deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of indien hij aantoont dat de beslissing tot aankoop van het meubel niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, verzoeken we u, de klant het aankoopbewijs voor te leggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, is het handig vooraf de retourprocedure ( https://www.shtiel.be ) van SHTIEL te doorlopen waarna de klant het artikel op zijn kosten terug bezorgt aan SHTIEL. Indien er effectief sprake is van een gebrek bij goederen die onder de garantie vallen, zal de verkoper de verzendkosten van de koper terug betalen per overschrijving.
Gelieve elk gebrek binnen de 6 maanden te melden. U kan dit telefonisch doen op nummer 0477/65/35/41 tijdens de kantooruren, ook per mail naar jonas@shtiel.be Wettelijk dient elk gebrek binnen 2 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Er wordt evenmin garantie geboden op goederen die reeds op normale wijze versleten zijn.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De commerciële garantie is niet overdraagbaar.

Bij bestelling via website komt de bestelling tot stand op het moment dat de verkoper aan de koper per e-mail een orderbevestiging verzendt naar het opgegeven e-mailadres dat door de koper werd opgegeven.

10.1 Voor online aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. Het is binnen deze termijn dat de koper zijn herroeping moet kenbaar maken. Wanneer de zichttermijn van 14 dagen voorbij is, komt de koopovereenkomst tot stand.

10.1.1 Tijdens de zichttermijn wordt de koper gevraagd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Concreet behelst dit o.a. het product voorzichtig (en zonder de verpakking te beschadigen) uit te pakken en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is zodat hij kan beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper dit niet heeft gedaan, kan de verkoper schadevergoeding eisen van de koper a rato van de werkelijk geleden schade. Deze komt overeen met de waardevermindering die het verkochte goed ingevolge het gebruik heeft ondergaan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

10.1.2 Wanneer de koper tijdens de zichttermijn van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, wordt hij gevraagd in de mate van het mogelijke de goederen in originele staat/verpakking terug te sturen. De koper wordt in dat geval ook verzocht hierbij het aankoopbewijs voor te leggen. Vanaf de dag waarop de koper zijn wens tot herroeping heeft kenbaar gemaakt beschikt de koper over een termijn van 14 dagen om het goed terug te zenden.
Elke terugzending dient op voorhand gemeld te worden aan de verkoper en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer. Deze melding geschiedt bij voorkeur per e-mail via jonas@shtiel.be.

10.1.3 Mogelijke door de koper gedane betalingen zullen door de verkoper worden teruggestort binnen enkele werkdagen nadat de goederen zijn ontvangen door de verkoper of nadat de koper heeft bewezen dat hij de goederen heeft teruggezonden (afhankelijk van welk tijdstip eerst valt), mits afhouding van de directe kosten van het terugsturen. (Cfr 2.5.3.4)

10.1.4 Ingeval van herroeping zal de koper de kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen.
Indien er effectief sprake is van een gebrek bij goederen die onder de garantie vallen, is de verkoper verplicht de verzendkosten van de koper terug te betalen.

10.1.5 Het herroepingsrecht (verzakingsrecht) is niet van toepassing op:
. aankopen op firma (B2B – de zichttermijn geldt dus enkel bij particuliere aankopen.
. producten of diensten die geproduceerd of uitgevoerd zijn op vraag van de koper volgens zijn gevraagde specificaties, of producten/diensten die die een persoonlijk kenmerk hebben, (bijvoorbeeld producten die besteld in een andere kleur, afmeting of samenstelling, dan van de toonzaalmodellen of modellen op de website. We begrijpen hieronder goederen die in beginsel uniek zijn en geproduceerd op basis van de individuele wensen en eisen van de consument.
. producten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na deze uitgevoerde samenstelling (opbouw) niet meer worden geretourneerd;
. maatwerk dat enkel bestemd is voor 1 koper, bijvoorbeeld leuningen, balustrades, verlichting, tafels,… en dergelijke maatwerk
Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden, zal SHTIEL binnen een termijn van 4 weken overgaan tot terugbetaling. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer waar de betaling van de oorspronkelijke order mee gebeurde.

SHTIEL verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van SHTIEL toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van SHTIEL bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen via uw account menu, dat u kunt terugvinden op onze webshop. U kan er zo voor zorgen SHTIEL uw gegevens niet gebruikt om u informatie toe te sturen. Indien u er zelf niet in slaagt deze wijziging te maken, volstaat het om dit schriftelijk aan te vragen.
Voor meer info, vindt u hier het privacy-charter van SHTIEL.
PRIVACY CHARTER:
Als u bij ons bestelt dient u een aantal persoonlijke gegevens door te geven. Sommige van die gegevens moeten wij delen met derden om een correcte afhandeling van uw bestelling te garanderen. Dit zijn enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de afgesloten overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld uw adres voor de leveringsfirma.
Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u te informeren over promoties, acties of diensten van SHTIEL.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. De verkoper neemt als verwerker van persoonsgegevens alle noodzakelijke administratieve en technische (veiligheids)maatregelen om de wettelijke vereisten na te leven om de privacy van de koper te garanderen overeenkomstig de vigerende lokale wetgeving (bv. Wet van 8 december 1992), en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 in het bijzonder.

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door SHTIEL om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

De klantendienst van SHTIEL is bereikbaar op het telefoonnummer 0477/653541 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de openingsuren of op jonas@shtiel.be

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SHTIEL. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
SHTIEL kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

De algemene contractvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Ingeval van geschil of betwistingen is alleen de Vrederechter van het kanton te Sint-Niklaas of de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde bevoegd, afhankelijk van de waarde van de vordering, dan wel in voorkomend geval de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde.
Op straffe van onontvankelijkheid van hun vordering, verbinden partijen er zich toe elk tussen hen gerezen geschil voorafgaandelijk op te roepen in minnelijke regeling dan wel voor te leggen aan de verzoeningskamer.

Het ODR-platform van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een platform opgericht genaamd ODR. ODR kan gebruikt worden om een eventueel geschil voortvloeiende uit e-commerce te beslechten buiten de rechtbank. Indien een van de partijen hiervan wenst gebruik te maken kan hij hierbij de link vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL